Kennis verzamelen, verbinden en delen

Aurora vormt een kennisnetwerk dat kennis rondom zelfdodingspreventie verzamelt en breed beschikbaar maakt. De stichting werkt hiervoor samen met andere stichtingen, ervaringsdeskundigen, overheidsinstanties, zorginstellingen en maatschappelijke initiatieven. Daarbij is er ook expliciet aandacht voor de doelgroepen en ervaringskennis van naasten en nabestaanden van iemand die is overleden aan zelfdoding.

Wat doen we op het moment?

Projecten Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025

Aurora schreef mee aan de doelstellingen van de Landelijke Agenda die door 113 Zelfmoordpreventie wordt gecoördineerd. In het kader van de Agenda bevorderen we middels het project ‘De brug naar morgen: naasten in de zorgketen bij suïcidaliteit’ de samenwerking tussen naastbetrokkenen en professionals. En werken we samen met het Suïcide Preventie Centrum aan een ‘Netwerk Ervaringsdeskundigheid Suïcidepreventie (NESP)’.

Deelname MIND werkgroep Suïcidepreventie

Door middel van de inzet van ervaringsdeskundigheid (van zowel cliënt als naastbetrokkenen) draagt deze MIND werkgroep bij aan suïcidepreventie en betere ondersteuning van naastbetrokkenen en hulpverleners. Dit doet de werkgroep door een lobby richting de Tweede Kamer, het ministerie van VWS en deelname aan samenwerkingsverbanden en overleggen.

Platform ‘Leven Na Zelfdoding’ (in samenwerking met de Rogier Hulst Foundation)

Op dit online platform voor nabestaanden van zelfdoding wordt in samenwerking met de Rogier Hulst Foundation informatie over het leven na zelfdoding gedeeld. Daarbij ligt de focus op het bieden van (hernieuwd) levensperspectief, bijvoorbeeld door het bevorderen van lotgenotencontact. De behoefte aan een actueel en helder (landelijk en regionaal) overzicht van lotgenotencontact is daarbij de belangrijkste drijfveer.

Conferentie ‘Samen verder’ (in samenwerking met het Suïcide Preventie Centrum)

De ambitie om een netwerk van ervaringsdeskundigheid te creëren ligt ten grondslag aan deze conferentie. De bijeenkomst in juli 2021 richtte zich op de organisatoren van lotgenotengroepen rondom zelfdoding (voor zowel nabestaanden, naasten en mensen met suïcidale gedachten). Het doel van de bijeenkomst was het delen van kennis en het leren van elkaars ervaringen om zo tot een betere dienstverlening te komen. De dag was een groot succes, lees de Terugblik Samen Verder 2021 (PDF, 1MB).

Lotgenotencontact voor ouders ‘Een helpende hand’

Aurora onderzoekt of het uitwisselen van ervaringen tussen ouders die een kind verloren door zelfdoding kan bijdragen aan suïcidepreventie onder kinderen en jongeren. Voor de ouders brengt onderling lotgenotencontact ondersteuning, relativering en rust. In ruggespraak met ouders brengen we daarnaast het beschikbare aanbod van voorlichtingsmateriaal voor scholen in kaart, zodat gebruik hiervan gestimuleerd wordt.

Aurora werkt onder meer samen met

MINDRogier Hulst Foundation  Suïcide Preventie Centrum

113 ZelfmoordpreventieEigen Kracht CentraleZorg en ZelfdodingYpsilon

Wat hebben we gedaan?

Aurora startte in 2018 als een particulier initiatief met de online kennisbank om te onderzoeken hoe de suïcidepreventie-educatie voor hulpverleners verbeterd kan worden. Hieruit resulteerde de organisatie van een tweetal denktank-sessies rondom betere GGZ-hulpverlening en de organisatie van meerdere workshops rondom dit thema op Wereld Suïcidepreventie Dag.

Ondertussen werden bouwstenen gelegd voor bovenstaande projecten en kreeg het kennisnetwerk rondom Aurora langzaam maar zeker vorm. Dit resulteerde eind 2019 in het oprichten van een stichting waarin ervaringsdeskundigen, naastbetrokkenen, nabestaanden, hulpverleners en professionele deskundigen samenwerken aan betere hulpverlening rond suïcidaliteit.
Aurora droeg daarnaast bij aan diverse publicaties, het boek ’24 van de 100.000′ van ervaringsdeskundige en nabestaande Frank Schaake en aan de brochure ‘Leven met een suïcidale naaste’ van MIND Ypsilon zijn hiervan enkele voorbeelden.